ביטוחים

 

 

ביטוח רכוש נועד לתת כיסוי מפני אובדן או נזק העלולים להיגרם לרכוש המבוטח. בשדמה מגוון רחב של פוליסות, המעניקות כיסוי ופיצוי כספי במקרה של נזק לרכוש, שנגרם עקב  מגוון רחב של סיבות: שריפה, פריצה, גניבה, תאונה ועוד.
בניית מערך הביטוח נעשה ביחד עם המבוטחים ומתוך הערכות לניהול סיכונים ראוי ואופטימלי בשילוב הידע המקצועי והניסיון הרב של שדמה כדי להתאים בצורה מושלמת לצרכי המבוטח.

 

אש מורחב

אבדן רווחים

פשיעה, נאמנות ותרמית מחשב

ביטוח כספים

ביטוח סחורה בהעברה

  

 

אש מורחב

פוליסת "חובה" לכל עסק בה מבטחים את כל הרכוש הנדרש לרבות – מבנים, ציוד , מכונות, מלאי ועוד, הפוליסה מכסה מפני אבדן או נזק פיזי שיגרם לרכוש המבוטח או לחלק ממנו, על ידי מגוון רחב של אירועים כמו אש, עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, נזקי טבע למיניהם, נזקי נוזלים, פגיעה ע"י כלי טייס, פריצה ושוד, נזק בזדון ועוד ועוד.  

וניתן להרחיב פוליסה זו במגוון רחב של הרחבות כגון:

 • התמוטטות מדפים
 • שבר זכוכית
 • נזק ללוחות חשמל
 • השלמת כל הסיכונים
 • נזק עקיף למלאים
 • הוצאות פינוי הריסות
 • הוצאות מיוחדות לאחר נזק
 • חפצים אישיים של עובדים ו/או אורחים
 • הוצאות שחזור מסמכים
 • הוצאות שכר אדריכלים ואחרים
 • ועוד ועוד

 

 

אבדן רווחים

ביטוח זה מכסה אובדן או נזק תוצאתי שנגרם בעקבות הפרעה או הפסקה בעבודה כתוצאה מנזק ישיר לרכוש המבוטח. למשל שריפה או נזק לקו יצור העלולים לגרום להשבתת העסק.
בנוסף, הנזק התוצאתי אשר נגרם בעקבות הנזק הפיסי לרכוש הינו פעמים רבות גדול יותר מהנזק לרכוש עצמו. למשל נזק למכונה יכול להיות לפעמים בעלות של כמה מאות שקלים, אבל השבתת העסק עד לתיקון יכול לגרום לעסק הוצאות כבדות.
הביטוח נועד לכסות אבדן הוצאות קבועות ורווח נקי לפני מס וכן גידול בהוצאות התפעול בתקופה של שיקום העסק מחדש בעקבות נזק המכוסה לפי פרק המבנה ו/או פרק התכולה.


התנאי לכיסוי - קיום ביטוח רכוש באותה חברת ביטוח המכסה את הנזק הפיסי לרכוש.
וניתן להרחיב פוליסה זו במגוון רחב של הרחבות כגון:

 • הוצאות מחקר ופיתוח
 • הרחבת ספקים /לקוחות
 • מניעת גישה לרכוש המבוטח
 • שיפורים בציוד
 • פיצויים בגין הפרת חוזה
 • חובות פתוחים
 • הוצאות נוספות שונות
 • הוצאות הכנת תביעה
 • ועוד ועוד.

 

 

פשיעה, נאמנות, ותרמית מחשב

ביטוח נאמנות הוא ביטוח אשר אינו נמנה, בדרך כלל, עם הביטוחים הכלולים לפי פרקי הפוליסה לביטוח בית עסק. הצורך בביטוח זה קיים בגלל העובדה שביטוח כספים אינו מכסה נזקי מעילה וביטוח פריצה אינו מכסה נזק הנגרם ע"י עובד או בשיתוף עמו. 
פוליסה זו מתחלקת ל 2 חלקים:
א. אי יושר של עובדים  - מכסה את המבוטח מפני אובדן כספים, ניירות ערך או רכוש אחר, הנובע מפעילות בתרמית וחוסר יושר שבוצעו ע"י עובד במהלך תקופת העסקתו. אשר גרמו לחברה נזק כספי ישיר, להשגת טובת הנאה כספית.
ב. תרמית מחשבים והעברה בתרמית של כספים - מכסה את המבוטח מפני תרמית מחשבים והעברה בתרמית של כספים ע"י צד שלישי, גניבת כספים, ניירות ערך או רכוש אחר, ע"י תרמית מחשב, או גניבת כספים מכספי החברה, מחשבונות החברה, באמצעות הוראות להעברת כספים בתרמית.

 


ביטוח כספים

ביטוח כספים מכסה אבדן או נזק פיזי מאירוע בלתי צפוי לכספים המבוטחים בעת המצאם בחצרי המבוטח ובעת העברתם בשטח מדינת ישראל.
מהם כספים - מזומנים, שטרות, המחאות, המחאות דואר, בטחונות, תלושי תשלום, שטרי חוב, שטרי חליפין, ניירות ערך, בולי חשבון ודואר וכן אגרות מכל סוג וכל נייר סחיר אחר בעל ערך כספי נקוב ועוד. 
וניתן להרחיב פוליסה זו במגוון רחב של הרחבות כגון:

 • כספים הנמצאים בבתים פרטיים.
 • כספים במגירה או בקופה רושמת.
 • כספים בכספת
 • כסף מזויף 
 • ועוד ועוד

 

 

ביטוח סחורה בהעברה

על פי החוק בישראל למוביל אחריות מוחלטת לכל נזק שיגרם לרכוש המובל ולכל נזק עקיף שיגרם לבעל הרכוש המובל בעת שהרכוש נמצא בחזקתו של המוביל. אבדן או נזק תאונתי, שנגרם לרכוש המבוטח בעת העברה בכלי רכב מהמקום בו הוא נמצא עד ליעדו הסופי, כולל בזמן טעינתו ופריקתו הישירים על ומכלי הרכב המוביל, בין אם על ידי שימוש באמצעים מכניים או בלעדיהם וכולל בזמן חניית ביניים תוך כדי הובלה.
וניתן להרחיב פוליסה זו במגוון רחב של הרחבות כגון:
סיכוני פריצה ושוד.
הגנה על שם המותג.
משלוחי יבוא ויצוא.
ועוד ועוד. 

 

 

03-9756666