ביטוחים

 

 

פוליסה לביטוח חבות חוקית שקמה למבוטח בעקבות נזקים שנגרמו ועשויים להיגרם לצד שלישי ו/או עובד.

ענף החבויות מתבסס על חוקים כמו פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים, ולכן יש צורך בהבנה מעמיקה וניסיון בתחום, בחוקים ובתקנות והתאמה לסוג העיסוק ולצרכי המבוטח.

 

צד שלישי

חבות מעבידים

אחריות מקצועית

חבות מוצר

אחריות דירקטורים ונושאי משרה

אחריות המוביל

  

 

צד שלישי

מכסה את החבות החוקית כלפי צד שלישי (שאינו עובד), לתשלום פיצויים לנזקים פיזיים שנגרמו ועשויים להיגרם לגופו או לרכושו של צד שלישי, שנגרמו עקב רשלנות.

 

 

חבות מעבידים

מכסה את החבות החוקית כמעביד כלפי עובד, מעבר למכוסה ע"י הביטוח הלאומי, לתשלום פיצויים בגין נזק גוף או מחלה או מוות שיגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו בשירות המבוטח והנובע מרשלנות.

 

כדאי לדעת –

חבות מעבידים מכסה את המעביד בגין תביעה של עובד רק מעבר למה שמכוסה או אמור להיות מכוסה ע"י המוסד לביטוח לאומי.

הכיסוי חל גם בגין אירוע שאירע בדרך אל ומהעבודה.

 

 

אחריות מקצועית

מכסה את החבות החוקית של המבוטח בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי בשל הפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב ושמקורה ברשלנות, טעות או השמטה שנעשו ע"י המבוטח במסגרת עיסוקו המקצועי של המבוטח.

הפוליסה מיועדת לכל בעל מקצוע חופשי (רואי חשבון, עורכי דין, יועצים, רופאים, אדריכלים, קבלנים, מהנדסים ועוד) ולכל עסק ומקצוע שבו נדרשת הפעלת שיקול דעת ומקצועיות שבהיעדרם או בטעות בהפעלתם עלול להיגרם זנק.

 

 

חבות מוצר

מכסה את החבות החוקית של המבוטח, כלפי צד שלישי(למעט עובדיו), לתשלום פיצויים בגין נזק פיזי לגוף או רכוש שנגרם כתוצאה ממוצר פגום לאחר שיצא מחזקת המבוטח.

החוק מטיל את האחריות בגין מוצר פגום על היצרן ומי שנכלל כיצרן לפי החוק (היצרן עצמו ו/או יצואן ו/או יבואן ו/או מפיץ ו/או משווק) והיה ופעילות המבוטח כוללת גם את אספקת המוצר למשתמש בו, תהיה מכוסה גם פעילות התקנה ו/או הרכבה ו/או טיפול ו/או תיקון של המוצר.

 

כדאי לדעת –

רצוי ומומלץ להרחיב את הפוליסה לכלול סעיף החזרת מוצרים (RECALL). אחד הסיוטים היותר גדולים של יצרן הוא החשש כי נתגלה פגם באחד ממוצריו אשר יאלץ אותו לנקוט בפעולות להחזרת כל סדרת המוצרים אשר קיים חשש לתקינותם, דבר שעלול לגרור הוצאות כבדות.

 

 

אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

 סעיף 261 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 מגדיר כיצד ועל מה ניתן לבטח נושא משרה בתאגיד. הפוליסה מכסה את התאגיד ואת נושא המשרה בגין נזק כספי שנגרם כתוצאה מתביעה ואשר עילתה - מעשה שלא כדין של המבוטח במסגרת תפקידו כדירקטור או כנושא משרה בתאגיד.

 

מי הם דירקטורים ונושא משרה - כהגדרתם בחוק ופקודת החברות וכן מי שהוגדר בפוליסה.

מה הוא מעשה שאינו כדין - כל הפרת חובה ממשית או נטענת, הפרת אמון, רשלנות, טעות, השמטה, הצהרה מטעה או כוזבת, מחדל, חריגה מסמכות, או פעולה אחרת של המבוטחים, המיוחסת להם במסגרת תפקידם כדירקטורים או כנושאי משרה בתאגיד, או כל עניין הנטען נגדם, רק משום היותם דירקטורים או נושאי משרה בתאגיד, כולל:

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

 

כדאי לדעת - הכיסוי ניתן לתביעה אשר תוגש נגד המבוטח לראשונה (ותימסר למבטח) בתקופת הביטוח. כדי לשמור על רצף ביטוחי חשוב לחדש את הביטוח מדי שנה. כדי להימנע ממצב בו המבוטח עשוי "לפול בין הכיסאות" רצוי, במידת האפשר, לחדש את הביטוח אצל אותו המבטח.

 

 

אחריות המוביל 

אובדן או נזק שנגרם לרכוש אשר אינו בבעלותו של המבוטח או מי מטעמו בעת הובלתו, לרבות בעת פריקה וטעינה בקשר להובלה זו.

 

כדאי לדעת- הפוליסה מכסה אך ורק נזק שנגרם ברשלנותו של המבוטח. ואינה מכסה אחריות חוזית.

הפוליסה אינה מכסה מה שמכוסה בביטוח סחורה בהעברה של המבוטח.

 

 

03-9756666