ביטוחים

 

הטכנולוגיה וקצב ההתפתחות המואץ דורש לא אחת מענה לביטוח פרויקטים קבלניים מורכבים ולציוד מורכב ומתוחכם שברשותך המבוטח. 
שדמה מבטחת מספר מחברות הבנייה ויזמות הנדל"ן הגדולות בארץ. לאור זאת לשדמה ניסיון רב שנים במתן פתרון ביטוחי לפרויקטים קבלניים, לכלים ניידים בתחום ההנדסי, הן בהנדסה האזרחית והן בהנדסה ימית והתמחות מיוחדת בכלים חקלאיים, פתרונות בתחום עבודות הקבלנות, בתחומי עבודות תשתית, עפר, בניה ופרויקטים הנדסיים מורכבים. כל אלו הינם חלק מפתרונות הביטוח העומדים לרשותך בשדמה.

  

כל זאת במכלול ביטוחים:

 ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח כלי צמ"ה (ציוד מכני והנדסי)

ביטוח ציוד חקלאי מתנייע ונרתם

ביטוח שבר מכני

ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח אובדן רווחים כתוצאה משבר מכני וציוד אלקטרוני

ביטוח חבויות (צד ג', חבות מעבידים, חנות המוצר, אחריות מקצועית ועוד)

ביטוח הקמה והרצה

 


ביטוח עבודות קבלניות

פוליסה לביטוח של קבלן או יזם המכסה נזק שעשוי להיגרם לעבודות הפרויקט עצמו, למבנים, לציוד ולרכוש שבאתר ובשטח הסמוך לו וכן את החבויות הנלוות לפעילות זו.
הפוליסה המקובלת לביטוח עבודות קבלניות כוללת שלושה פרקים:
ביטוח רכוש, צד ג' וחבות מעבידים. 


וניתן להרחיב פוליסה זו במגוון רחב של הרחבות כגון:

 • הוצאות לפינוי הריסות.
 • אובדן או נזק לרכוש עליו מתבצעת העבודה.
 • אובדן או נזק לרכוש סמוך.
 • הוצאות לפי דרישת רשויות
 • שכ"ט אדריכלים מהנדסים ויועצים מומחים.
 • רעידות והסרה ו/או החלשת משען תומכות.
 • נזק כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים.
 • נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט בעת העברתו לאתר.
 • חומרים שסופקו על-ידי המזמין.
 • ציוד קל לבניה. 
 • מבני עזר ארעיים באתר.
 • נזק ישיר ו/או עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים.
 • ועוד ועוד. 

 

כדאי לדעת – 
1.    הבסיס לקביעת סכום הביטוח לפרק הרכוש הוא: עלות הפרויקט המושלם לפי הערך בעת עריכת הביטוח כולל שינויים שיחולו בערכו במהלך תקופת הביטוח מכל סיבה שהיא.
2.    הביטוח מסתיים בקרות המוקדם מבין האירועים הבאים:
א.    תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה.
ב.    מסירת העבודות למזמין.
ג.    תחילת השימוש בפרוייקט.
3.    רצוי ומומלץ לערוך ביטוח אחריות המוצר למבנים. לפי "חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם – 1980" בניין נחשב גם למוצר. החוק מטיל על היצרן (היזם ו/או הקבלן) חובה לפצות את  מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר. אחריות היצרן לפי החוק הנה אחריות כמעט מוחלטת.
4.    רצוי ומומלץ לערוך ביטוח אחריות מקצועית של הקבלן המבצע ושל המומחים השונים ובעיקר האדריכלים והיועצים.

 

 

ביטוח כלי צמ"ה (ציוד מכני והנדסי)

הפוליסה נועדה לכיסוי אובדן או נזקים מסיבה חיצונית לציוד נייד ונייח כמו: עגורנים, מנופים, כלים חקלאיים, טרקטורים, מלגזות, מחפרונים, מערבלים, מכבשים, נגררים, קטפות, דחפורים, עגלות ועוד. הפוליסה מכסה את הרכוש בעת היותו במנוחה, בהפעלה או בהעברה.
וניתן להרחיב פוליסה זו במגוון רחב של הרחבות כגון:

 • הוצאות מומחים זרים וחלפים מחו"ל
 • השבה של סכום הביטוח לקדמותו לאחר נזק
 • הוצאות מיוחדות לאחר נזק (עבודה בשבת וכ"ו)
 • הוצאות מניעת אובדן או נזק.
 • ועוד ועוד.

 

כדאי לדעת -

החריג העיקרי נוגע בנזקים פנימיים ישירים שנגרמו על ידי שבר מכני או קלקול חשמלי, להבדיל מפגיעה חיצונית תאונתית. לפיכך נהוג לערוך לכלי אחד שני ביטוחים משלימים: ביטוח צמ"ה וביטוח שבר מכני. כשמדובר בכלי רכב מנועי מוסיפים גם ביטוח חובה וביטוח צד שלישי.

 

 

ביטוח ציוד חקלאי מתנייע ונרתם

טרקטורים, מלגזות, מחפרונים, מערבלים, מכבשים, נגררים, נתמכים, קטפות, דחפורים, עגלות, קונועים ועוד.
הביטוח כולל כיסוי בגין נזקי רכוש לצד ג', אבדן או נזק לכלי עצמו, ביטוח שבר מכני, ביטוח כלים בלתי מפורטים (נגררים ונתמכים למיניהם), ביטוח מוצבה אלקטרונית, הגנה משפטית, ביטוח מטענים, ביטוח תאונות אישיות למפעיל הכלי או ביטוח חובה. 

 


ביטוח שבר מכני

אבדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח בנזקים פנימיים ישירים (מכונות המונעות בכוח מכני כמו: מכונות קידוח, מכונות חקלאיות, טורבינות, משאבות, מדחסים, עגורנים, מדלים, מעליות, מדרגות נעות, אינקובאטורים, מערכות מיזוג אויר, בתי קירור, מכונות דפוס, מכבשים וכו'). 
רשימת הנזקים בביטוח שבר מכני כוללת: קלקול חשמלי: זרם או מתח יתר, בידוד חשמלי לקוי, קצר חשמלי, חימום יתר. קלקול מכני פגמים וליקויים בחומר, בתכנון, בהקמה או בהרכבה, רעידות, התאמה לקויה, איזון לקוי, לחצים או מאמצים בלתי רגילים, סיכה שימון או קירור לקויים או בלתי מספיקים, ליקויים באספקת החשמל, חימום יתר, התפוצצות, קפיאה של נוזל קירור או של נוזל אחר, חדירה (שלא כתוצאה ממעשה זדון) של גוף זר, שגיאות ורשלנות.
וניתן להרחיב פוליסה זו במגוון רחב של הרחבות כגון:
אבדן או נזק ליסודות
הוצאות מיוחדות לאחר נזק (עבודה בשבת וכ"ו)
נזק נוסף בעת תיקון
תיקונים דחופים ללא בדיקת שמאי 
ביטוח אובדן רווחים
ועוד ועוד

 


ביטוח ציוד אלקטרוני

פוליסה לכיסוי נזקים פיזיים, פתאומיים ובלתי צפויים למחשבים, מרכזיות, מערכות בקרה ומדידה, חומרה וכל מערכת אחרת בעלת רכיבים אלקטרוניים. וכן על כל ציוד אשר מכיל יחידות עיבוד נתונים. (המהווה חלק בלתי נפרד מהכלי המבוטח כשמדובר בכלי צמ"ה). 
הביטוח מכסה הוצאות תיקון עקב פגיעה בציוד האלקטרוני, כולל הוצאות פירוק והקמה מחדש, הובלה, עלות החומרים, שכר העבודה והוצאות כלליות. שחזור נתונים והוצאות תפעול נוספות במקרה נזק.
וניתן להרחיב פוליסה זו במגוון רחב של הרחבות כגון:

 • שחזור נתונים והוצאות תפעול נוספות במקרה נזק.
 • הוצאות תפעול שנבעו משימוש באמצעים חליפיים.
 • קלקול מערכת מיזוג האויר
 • הוצאות פינוי הריסות
 • הוצאות מנע
 • תיקונים דחופים
 • נזק לרכוש סמוך
 • התאמת ציוד חליפי ועלות חלקי חילוף
 • הוצאות להתאמת תוכנה
 • ביטוח אובדן רווחים
 • ועוד ועוד.

 


ביטוח אובדן רווחים כתוצאה משבר מכני וציוד אלקטרוני

ביטוח אובדן רווחים הדומה בתנאיו לביטוח אובדן רווחים בשל הנזק הפיסי לרכוש רגיל מפני אש. אלא שבביטוח רכוש רגיל וביטוח שבר מכני וציוד אלקטרוני אין כיסוי לנזקים תוצאתיים. 
ביטוח זה מכסה אובדן או נזק תוצאתי שנגרם בעקבות הפרעה או הפסקה בעבודה כתוצאה מנזק ישיר לרכוש המבוטח.
הביטוח נועד לכסות אבדן הוצאות קבועות ורווח נקי לפני מס וכן גידול בהוצאות התפעול בתקופה של שיקום העסק מחדש בעקבות נזק המכוסה לפי פרק המבנה ו/או פרק התכולה.


כדאי לדעת –

 • הנזק התוצאתי אשר נגרם בעקבות הנזק הפיסי לרכוש הינו פעמים רבות גדול יותר מהנזק לרכוש עצמו. נזק למכונה יכול להיות לפעמים בעלות של כמה מאות שקלים, אבל השבתת העסק עד לתיקון יכול לגרום לעסק הוצאות כבדות.
 • התנאי לכיסוי - קיום ביטוח רכוש באותה חברת ביטוח המכסה את הנזק הפיסי לרכוש.

 

 

ביטוח חבויות (צד ג', חבות מעבידים, חבות המוצר, אחרית מקצועית ועוד)

פוליסה לביטוח חבות חוקית שקמה למבוטח בעקבות נזקים שנגרמו ועשויים להיגרם לצד שלישי ו/או עובד כתוצאה מפעילות שבעיסוקו של המבוטח. 
ענף החבויות מתבסס על חוקים כמו פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים, ולכן יש צורך בהבנה מעמיקה וניסיון בתחום, בחוקים ובתקנות והתאמה לסוג העיסוק ולצרכי המבוטח.
קרא עוד – לעבור לעמוד חבויות 

 

 

ביטוח בהקמה והרצה

פוליסה המיועדת לכיסוי עבודות של הקמת מפעלים, ציוד ומכונות, קויי יצור או כחלק מפרויקט קבלני גדול או כעבודה העומדת בפני עצמה. לאחר ההקמה מתחילה תקופת ההרצה בה בודקים שהכל עובד כמו שצריך בהתאם למטרות. מדובר למעשה בתקופה מוסכמת מראש, אשר בה המבוטח מפעיל לצורך בדיקה וניסיון את הציוד אשר הוקם.
וניתן להרחיב פוליסה זו במגוון רחב של הרחבות כגון:

 • הוצאות לפינוי הריסות.
 • נזק לרכוש עליו מתבצעת העבודה ורכוש סמוך
 • הוצאות שכ"ט אדריכלים מהנדסים ומומחים
 • הוצאות עפ"י דרישת רשויות
 • נזק לרכוש בעת העברתו (כולל פעולות טעינה ופריקה).
 • אובדן או נזק למבני עזר ותכולתם ו/או למשרדים ותכולתם, לתבניות ולפיגומים, למתקנים וציוד קל.

 

תקופת תחזוקה מורחבת הכוללת: 

 1. אבדן או נזק לעבודות הפרוייקט, או חבות בגין נזק לגוף או לרכוש צד שלישי ו/או חבות בגין נזק גוף לעובד, הנובעים מביצוע עבודות התחזוקה.
 2. אבדן או נזק לעבודות הפרוייקט, או חבות בגין נזק לגוף או לרכוש צד שלישי שארעו בתקופת התחזוקה כתוצאה ממקרה ביטוח.
 3. אבדן או נזק לעבודות הפרוייקט שאירע בתקופת הביטוח והתגלה בתקופת התחזוקה.
 4. ועוד ועוד

 

03-9756666